Motorcykelambulansen Eezer kan i låginkomstländer bidra till att minska hög mödradödlighet

Mödradödligheten i samband med graviditet och förlossning är förfärande hög i
låginkomstländer, särskilt i Afrika söder om Sahara. Hög barnadödlighet följer med.
Eezerinitiativet har utvecklats för att skapa ett billigt och säkert sätt att hjälpa kvinnor
till förlossningsenhet och kvalificerad assistans i samband med mödravårdsbesök,
förlossning och vid efterkontroller. Att kontrolleras under graviditeten och föda med
utbildad förlossningshjälp är ett viktigt sätt att minska mödradödligheten och stöds av
myndigheter.

Mc-ambulansen utgörs av en tvåhjulig avfjädrad vagn som dras av en enkel lokalt
tillgänglig motorcykel. Syftet är inte prehospital sjukvård utan lättillgänglig, säker och
billig transport. Hittills har ca 30 ekipage placerats ut i länder som Kenya, Tanzania
och Tchad. En stor satsning på 50 vagnar till Burundi och DR Kongo pågår nu.
Lokala koordinationer utses och produktionen sker i stort sett i målländerna.
Kostnaden för ett komplett ekipage, mc och vagn, är ca 45 000 kr.

När det gäller global hälsa och mödravård gäller begreppet “the three delays” i
samband med stundande förlossningsarbete.

Nr 1
är fördröjning att ta beslut att komma iväg till förlossningsenhet. Det kan röra sig
om tveksamhet hos kvinnan, maken, auktoriteter i samhället och ekonomiska skäl.

Nr 2
gäller själva transporten (här kommer Eezer in mycket tydligt). Fördröjning kan
bero på bristande kallelsesystem, otillgängliga områden, långa avstånd, ogynnsamt
väder med översvämningar. Dock har Eezern en förbluffande framkomlighet jämfört
med (dyr) bilambulans.

Nr 3
handlar om brister i tillgänglighet, mottagande och fr.a. kompetens vid
vårdenheten.

Nr 4
Det finns en fjärde fördröjning, “fourth delay”, och det gäller då behov uppstår av
vidare transport från första enhet till mer kvalificerad vård, oftast då från perifer
vårdcentral till sjukhus. Typexempel är behov av mer eller mindre akut kejsarsnitt,
men också stor blödning, kramper, livmoderbristning m.m. Här gäller att
vårdpersonalen inser behovet av vidaretransport och förbereder patienten optimalt.
Detta transportbehov kan också ofta fyllas av mc-ambulansen, om inte avståndet är
för långt. Bilambulanser är en sällsynthet. Det har redan skett att Eezern har använts
för detta ändamål. Vår och användarnas motivation höjs ytterligare om alla berörda
fokuserar på båda transportbehoven.
Det finns en förståelig trend i låginkomstländer, pga avstånd, ekonomi etc, att försöka
sköta förlossningar på perifera enheter med små resurser.

Jag har noterat i DR Kongo och fått rapporter från Nkingasjukhuset i Tanzania att man
utför kejsarsnitt på hälsocentraler med otillräcklig kunskap och kompetens och ibland
med livshotande organskador som följd. Det här är nog ett globalt problem av dignitet.

Ett forskningsprojekt för att kartlägga omfattningen av dessa komplikationer, orsaker och
vårdbehov, i syfte att förbättra utbildning, planeras vid Panzisjukhuset i DR Kongo.

Vi kan med motorcykelambulansen Eezer komma in och bidra till att minska
mödradödlighet och svåra skador med hjälp av säkra transporter till kvalificerad vård,
i första hand till lokal sjukvårdsenhet och i andra hand till kompetent specialiserad
vård.

Juni 2021
Jörgen Rutegård
Docent i kirurgi
Umeå Universitet