The motorcycle ambulance Eezer can help reduce high maternal mortality in low-income countries

Maternal mortality in connection with pregnancy and childbirth is appallingly high in low-income countries, especially in sub-Saharan Africa. High infant mortality follows. The Eezer initiative has been developed to create a cheap and safe way to help women to the birthing unit and qualified assistance in connection with antenatal care visits, childbirth and during follow-up checks. Being checked during pregnancy and giving birth with a trained birth attendant is an important way to reduce maternal mortality and is supported by authorities.

Kostnaden för ett komplett ekipage

Mc-ambulansen utgörs av en tvåhjulig avfjädrad vagn som dras av en enkel lokalt
tillgänglig motorcykel. Syftet är inte prehospital sjukvård utan lättillgänglig, säker och
billig transport. Hittills har ca 30 ekipage placerats ut i länder som Kenya, Tanzania
och Tchad. En stor satsning på 50 vagnar till Burundi och DR Kongo pågår nu.
Lokala koordinationer utses och produktionen sker i stort sett i målländerna.
Kostnaden för ett komplett ekipage, mc och vagn, är ca 45 000 kr.

När det gäller global hälsa och mödravård gäller begreppet “the three delays” i
samband med stundande förlossningsarbete.

Nr 1

är fördröjning att ta beslut att komma iväg till förlossningsenhet. Det kan röra sig
om tveksamhet hos kvinnan, maken, auktoriteter i samhället och ekonomiska skäl.

Nr 2

gäller själva transporten (här kommer Eezer in mycket tydligt). Fördröjning kan
bero på bristande kallelsesystem, otillgängliga områden, långa avstånd, ogynnsamt
väder med översvämningar. Dock har Eezern en förbluffande framkomlighet jämfört
med (dyr) bilambulans.

Nr 3

handlar om brister i tillgänglighet, mottagande och framför allt kompetens vid
vårdenheten.

Nr 4

Det finns en fjärde fördröjning, “fourth delay”, och det gäller då behov uppstår av vidare transport från första enhet till mer kvalificerad vård, oftast då från perifervårdcentral till sjukhus. Typexempel är behov av mer eller mindre akut kejsarsnitt, men också stor blödning, kramper, livmoderbristning m.m. Här gäller att vårdpersonalen inser behovet av vidaretransport och förbereder patienten optimalt.Detta transportbehov kan också ofta fyllas av mc-ambulansen, om inte avståndet är för långt. Bilambulanser är en sällsynthet. 

Det har redan skett att Eezern har använts
för detta ändamål. Vår och användarnas motivation höjs ytterligare om alla berörda fokuserar på båda transportbehoven. Det finns en förståelig trend i låginkomstländer, pga avstånd, ekonomi etc, att försöka
sköta förlossningar på perifera enheter med små resurser.

”Jag har noterat i DR Kongo och fått rapporter från Nkingasjukhuset i Tanzania att man
utför kejsarsnitt på hälsocentraler med otillräcklig kunskap och kompetens och ibland
med livshotande organskador som följd. Det här är nog ett globalt problem av dignitet.”

Ett forskningsprojekt för att kartlägga omfattningen av dessa komplikationer, orsaker och
vårdbehov, i syfte att förbättra utbildning, kan när omständigheterna medger komma till stånd vid Panzisjukhuset i DR Kongo.

 

”Vi kan med motorcykelambulansen Eezer komma in och bidra till att minska
mödradödlighet och svåra skador med hjälp av säkra transporter till kvalificerad vård,
i första hand till lokal sjukvårdsenhet och i andra hand till kompetent specialiserad
vård.”

Ett annat akademiskt projekt gäller implementeringen av Eezerekipagen i Kenya. Här finns studieprotokoll skrivna och kontakt finns med Umeå Universitet för fältstudier. Även här ska de fyra fördröjningarna studeras i syfte att minska problem och mödramortalitet.

Juni 2023
Jörgen Rutegård
Docent i kirurgi
Umeå Universitet