Vad är mödradödlighet?

Varje dag dör fler än 800 kvinnor för att de blivit gravida. Ungefär 303 000 kvinnoliv går förlorade årligen på grund av komplikationer vid en graviditet eller efter en förlossning. Värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom eller i områden drabbade av en humanitär kris. 

Behov av insatser

Ca 60% av all mödradödlighet äger rum i situationer av kris och katastrof. För varje kvinna som dör är det mellan 20 och 30 kvinnor som får skador, infektioner eller drabbas av handikapp.

Mödradödligheten beror på kvinnors generellt låga status och bristande egenmakt. Ojämlika maktstrukturer i samhället minskar flickors och unga kvinnors möjlighet att styra över sin egen sexualitet och sina liv.

Varje år föder 40 miljoner kvinnor barn utan någon hjälp av en närvarande barnmorska eller annan vårdgivare. Av de kvinnor som blir gravida i låg- och medelinkomstländer får fyra av tio ingen hälsovård alls under graviditeten.

Källa: Unicef.se & RFSU

Utvecklingsmål

Eezer delar FN:s utvecklingsmål.

Vision

Att kraftigt bidraga till en minskad mödradödlighet i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 3.1 genom att

 • påverka grundorsaker i kvinnors närmiljö som påverkar mödrahälsan.
 • påverka nationella hälsosystem och nyckelaktörer som har inflytande på mödrahälsosituationen.

Mål

Att utveckla och implementera säkra och kostnadseffektiva transportlösningar för gravida kvinnor. Genom att:

 • Ha 3 000 operativa ekipage (motorcykelambulanser) i Afrika söder om Sahara innan 2030.
 • Genomföra 3 000 000 sjuktransporter fram till 2030.
FN:s Delmål 3.1 - Minska Mödradödligheten

Eezers koncept

Att ta sig från hemmet till en klinik för att få kvalificerad hjälp på ett billigt och säkert sätt är en stor utmaning på den afrikanska landsbygden. Många kvinnor dör för att man inte kommer fram i tid.

Eezer Initiativets strategi och förändringsteori för att påverka i mödradödlighetsfrågan grundar sig i ”De tre fördröjningarnas modell” (www.maternityworldwide.org). Där det andra området ”transporten” är den primära ingången för Eezer Initiativet. Detta utesluter inte aktiviteter inom det första och det tredje området.

Modellen med “De tre fördröjningarna” visar på tre flaskhalsar för den gravida kvinnan.

 1. Fördröjningen i hemmet av beslut om att söka vård eller ej (där kulturella faktorer, mannens bestämmanderoll etc har stor betydelse)
 2. Fördröjningen av behandling vid anskaffande av transportmedel och själva transporten på dåliga vägar med långa avstånd.
 3. Fördröjningen av behandling när patienten väl anlänt till hälsocentraler eller sjukhus.

Eezer Initiativets ingång i mödradödlighetsfrågan är den andra fördröjningen. Där vi utvecklar lösningar för säkra och billiga transporter mellan hem och klinik.

Eeezers nya motorcykelambulans

Motorcykelambulanserna

Vårt koncept bygger på idéen att använda material och teknik som finns tillgängligt lokalt. Små billiga motorcyklar finns numera tillgängliga överallt i Afrika och materialet till draganordningar och vagnar finns ofta att hitta på den lokala marknaden. och skala upp konceptet.

Produkter och tjänster

 • Ambulansvagnar (tillsammans med motorcyklar = ekipage)
 • Uppföljningssystem
 • Utbildningar

Utveckling

Utvecklingen av EEZER Initiativets produkter och tjänster sker primärt i samarbete mellan individer, företag och organisationer där varje part bär sina egna kostnader. I vissa fall kan tjänster köpas in som en del av utvecklingsarbetet.

Patent

Konstruktionerna är inte patenterade och vi ser positivt till andra aktörer inspireras till att utveckla egna lösningar baserade på våra konstruktioner eller använder våra tekniska koncept.

Produktion

Långsiktigt vill vi se att små produktions- och träningscenter växer fram i de olika länderna nära slutanvändarna. Under 2020 sker huvudproduktionen i Nairobi, dels av kompletta ekipage men också av ”platta paket” där sektioner av ekipagen transporteras till annan plats för slutmontering.

Under 2020 ser vi att viss produktion av ”platta-paket” även kan ske i Sverige för vidare transport till Västafrika.

För Burundi arbetar vi för att skicka ned en container från Sverige med allt material (inklusive, hjul, stötdämpare etc.) till 50 ekipage för slutmontering i Bujumbura med slutanvändning i Burundi och DR Kongo.

Implementering

Långsiktigt arbetar vi för att ”marknaden” skall driva transportverksamheten med statliga och privata aktörer som motor i verksamheten, där ekipage finns tillgängliga att köpa på marknaden. Kortsiktigt behöver andra aktörer och finansiärer bidra med kapital, driva utvecklingen och öppna upp marknaden.

Under 2020 arbetar vi direkt med lokala partners som till exempel lokala kliniker, organisationer och privata aktörer. Vi kommer också att utveckla partnerskap med större organisationer som har potential att utveckla och implementera konceptet i större skala.

Datainhämtning och analys

Det tracking- och monitoringsystem som håller på att utvecklas kommer att sjösättas och användas i skarpt läge under 2020. Denna datainsamling kommer att ligga till grund för hur vi utvecklar ekipagens effektivitet och strategiska placeringar. Till exempel kan ekipagen följas under vilka sträckor och till vilka destinationer de används.

Lärande – utbildning

Allteftersom vi får operatörer som använder ekipagen i sin dagliga verksamhet, kommer en erfarenhet och lärande uppstå som är nyckeln till konceptets långsiktiga effektivitet. Denna kunskap behöver samlas upp och spridas aktörerna sinsemellan genom att mötas rent fysiskt för erfarenhetsutbyte, men också via tex sociala media som instruktionsfilmer på Youtube etc.

Några av FN:s hållbarhetsmål som EEZER bidrar till att uppfylla:

FN:s Delmål 3.8
FN:s Delmål 3.2
FN:s Delmål 17-7
FN:s Delmål 17-17

Utvecklingsfaser

Det långsiktiga målet är att alla kvinnor på den afrikanska landsbygden ska kunna ta sig till en klinik för att föda på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Fas 1 – 30 Ekipage

Pilotfasen där vi bygger 30 Ekipage och lånar ut till så många olika typer av organisationer som möjligt för att skapa lärande kring hur ekipagen fungerar och hur den operativa verksamheten kan utvecklas. Finansieringen sker uteslutande från Sverige. 

Fas 2 – 300 Ekipage

Den andra fasen kommer att inledas under början av 2020. Fokus kommer att ligga på:

 • Utveckla relationer till lokala nyckelaktörer.
 • Stadig produktion vid ett flertal produktionscenter.
 • Utvidgad distribution och försäljning.
 • Prioriterade länder är Burundi, Kenya, Somalia, Tanzania, Tchad, DR Kongo.
 • Fortsatt utvecklingsarbete på ekipagen kommer att genomföras utfrån säkerhet, komfort och hållbarhet.
 • Datainsamling och analys kring ekipagens användande kommer att ligga tillgrund för den fortsatta strategiska utvecklingen.
 • Finansiering kommer i huvudsak att ske från Sverige.
 • Strategier för lokal finansiering kommer att utvecklas och implementeras småskaligt.
 • Aktiviteter för att stärka lokal efterfrågan kommer att genomföras.

Fas 3 – 3 000 Ekipage

Innan 2030 så skall 3000 ekipage ha producerats och vara i regelbunden drift. Självständiga produktions- och distributionscenter kommer att vara på plats på strategiska platser för att möta efterfrågan.

Fas 4 – 30 000 Ekipage

Under den fjärde fasen så kommer ”Eezer” att bli ett vedertaget begrepp i hela Afrika söder om Sahara för motorcykelbaserade sjuktransporter på samma sätt som Jeep är ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar.  Det kommer att finnas en uttalad efterfrågan och tillgången på ekipage kommer att mötas av en stor mängd distributörer.  Finansieringen kommer att hanteras lokalt.