Kallelse till årsmöte Eezer Sverige – Ideell föreningVi bjuder in till digitalt årsmöte för Eezer Sverige – Ideell förening.

Agenda för årsmöte Eezer Sverige – Ideell förening.
Plats: Google meet
Datum och tid: 11 maj 2021 19:30-20:30.
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordning.
8. Framläggande av verksamhetsberättelse.
9. Framläggande av resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande i styrelsen.
12. Val av sekreterare och övriga styrelseledamöter.
13. Firmateckning.
14. Val av revisor och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning inklusive ordförande i valberedningen.
16. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år styrelsens verksamhetsplan
17. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
18. Motioner och andra inkomna skrivelser
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Motioner behöver vara styrelsen till handa senast 14 dagar innan årsmötet. Skicka dem till info@eezer.org

Detta är länk till mötet:
Årsmöte
Tisdag, den 11 maj · 19:30–20:30
Anslutningsinformation för Google Meet
Videosamtalslänk: https://meet.google.com/occ-ivkx-htk
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 453 93‬ Pinkod: ‪971 493 296‬#
Fler telefonnummer: https://tel.meet/occ-ivkx-htk?pin=5091335010953

Väl mött! 
Styrelsen Eezer Sverige – Ideell Förening 
gm Ulrika Bohlin